ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 61

ณ สถานีเกษตรที่สูงวาวี ดอยช้าง เชียงราย โดยท่านวิทยากร รศ ดร ขจรศักดิ์. บัวละพันธ์

Facebook Comments