ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์
ผู้อำนวยการฯ
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์
รองผู้อำนวยการฯ
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางผกาพรรณ์ วงค์จา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today

หัวหน้าฝ่าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางเมธิณี จันทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวมัทนา บั้งเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงาน และงบประมาณ
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

ข้าราชการครู

นายศุภชัย วงษา
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางหยาดฝน พานแก้ว
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวเกศรา บัวขาว
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวปารมี ปวงคำ
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวเพ็ญผกา เปรี่ยววิญญา
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นายสุรพล ติ๊บถา
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวเพ็ญพักตร์ เผือกพันธ์
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นายชัย คำมุงคุณ
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวเพ็ญนภา รักษาพล
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวพิมพ์ชนก หมี่เต
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวพรทิวา เสนาดี
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นายจีระศักดิ์ วงศา
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นายรชตพชร ธนรชต
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นายธวัชชัย มาสุข
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
น.ส.พัชรีภรณ์ จงกลณี
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today

พนักงานราชการ

นางสาวกิ่งแก้ว บรรจง
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวกฤษณา สอนศิริ
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นายสุฤทธิ์ บุญรอด
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวสุกัญญา ชะวาเขต
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
ว่าที่ร้อยตรี กำพล ไชยสวัสดิ์
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นายเจษฎา ศิริน้อย
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นายณัฐวรรธน์ ตาดคำ
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today

ครูอัตราจ้าง

นายสุรชัย พุทธรักษาจริยา
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นายญาณวิทย์ สุภารัตน์
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางภคพร ธิจันทร์
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวน้องนิ่ม สูนกาย
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวจิดาภา สาริวงค์
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today
นางสาวณัฏฐ์วิภา สมพะวงศ์
FacebookTwitterGoogle+Line 866total visits,1visits today

866total visits,1visits today