ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์
ผู้อำนวยการฯ
FacebookTwitterGoogle PlusLine
นางผกาพรรณ์ วงค์จา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
FacebookTwitterGoogle PlusLine
นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน
ปฎิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
FacebookTwitterGoogle PlusLine

หัวหน้าฝ่าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
FacebookTwitterGoogle PlusLine
นางเมธิณี จันทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
FacebookTwitterGoogle PlusLine
นางสาวมัทนา บั้งเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงาน และงบประมาณ
FacebookTwitterGoogle PlusLine
นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
FacebookTwitterGoogle PlusLine

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

ข้าราชการครู

นายศุภชัย วงษา
FacebookTwitterGoogle PlusLine
นางหยาดฝน พานแก้ว
FacebookTwitterGoogle PlusLine

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง