ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

ระหว่างวันที่ 26 กุมพาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

Facebook Comments