ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561  ในวันพุธที่ 21 กุมพาพันธ์ 2561 ณ พญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Facebook Comments