ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐ วิชา การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ ห้องบ้านพันตน ชั้น 6 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชชียงใหม่ โดย สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายโดย อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์

Facebook Comments