ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จ.เชียงราย จำนวน 171 ทุน

ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย วันที่ 13  กันยายน 2560

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา 171 ทุน รวม 855,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 89 คน และนักเรียนโรงเรียนเรียนรวมจำนวน 82 คน รวม 171 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 855,000 บาท โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา จากมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เชิญพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน มูลนิธิคุณพุ่ม ที่มีให้แก่ผู้เข้ารับทุน จากนั้นผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนผู้รับประทานทุนฯ ได้อ่านสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งผู้เข้ารับประทานทุนต่างทราบซึ้งที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา ทรงประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพุ่ม โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีคุณพุ่มเป็นกำลังใจที่ให้สร้างทุนนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คุณพุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครอง นำไปพัฒนาบุตร หลานพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล มีการจัดสรรทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มให้แก่ผู้พิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั่วประเทศ

 

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

 

Facebook Comments

284total visits,1visits today