ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Author: ครูรชตพชร

ผอ.ศูนย์ฯ เป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัด […]
Read more
เมื่อวันที่ 19  – 20   สิงหาคม 2560  ณ  ห้องประชุม ศุน […]
Read more
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย วันทีี่ 18 สิงหาค […]
Read more
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / […]
Read more
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับส […]
Read more
ประชุมเสวนาประชาพิจารณ์(ร่าง) แผนการจัดการศึกษา สำหรับคนพิกา […]
Read more
นายประมวล  พลอยกมลชุณต์ นักศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม […]
Read more
เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐ […]
Read more
ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักบ […]
Read more