ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ครูอรทัย ศิริลักษณ์ วิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือความเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.ชร. เขต 2

โดย ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือความเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ” และ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

เอกสารประกอบการบรรยาย ได้ที่

https://drive.google.com/open?id=0B2QhmyEVaxnTZThVVkRFdGEzcDg

Facebook Comments
Skip to content