ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

งานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561

เปลี่ยนผ่านสู่สั่งคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน  จัดขึ้นเมื่อ 7  กุมพาพันธ์ 2561 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

Facebook Comments
Skip to content