ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ที่

ชื่อรางวัล

ปี พ.ศ.

ที่ได้รับรางวัล

หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันที่มอบให้

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ได้รับรางวัลคนดีประจำจังหวัดเชียงราย  ตามโครงการ “แทนคุณแผ่นดิน” ๗๖ คนดีนำทาง

๒๕๕๒

Nation  Muntimedia  Group  Public  Co., Ltd

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับกลุ่มสถานศึกษา ของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖

๒๕๕๔

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ได้รับเชิดชูเกียรติ

“หนึ่งแสนครูดี”

๒๕๕๔

คุรุสภา

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

๒๕๕๕

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้สนับสนุนงานด้านวิชาการ พัฒนาบุคลากร และบริหารจัดการงานศูนย์การศึกษาพิเศษดีเด่น กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่ ๘

๒๕๕๕

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ ๘ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่นสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศคนพิการ

๒๕๕๕

จังหวัดเชียงราย

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษดีเด่น เนื่องในวันครู ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖

๒๕๕๖

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ

๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ได้รับรางวัลผู้ที่ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ต่อเมืองเชียงราย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย

 

๒๕๕๖

จังหวัดเชียงราย

๑๐

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ

๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

๑๑

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน

๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

๑๒

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ได้รับคัดเลือก ผู้อำนวยการดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ ๖

๒๕๕๘

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖

Skip to content