ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

รายการ

สถานที่

๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘

เป็นวิทยากร ร่วมเสวนา ในวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เป็นวิทยากร เรื่อง สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและการคัดกรองคนพิการโดยใช้ แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autissm  (PDDs)

ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

เป็นวิทยากรนำเสนอร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ณ โรงแรมเดอะริช สะพานพระราม ๕ ถนนนครอินทร์  ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดโดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๘ มี.ค.๒๕๕๘

เป็นวิทยากร ในหัวข้อ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของผู้มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ณ ห้องทิฆัมพร โรงแรมลักษณวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autissm  (PDDs) ตามหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ” ระดับจังหวัดเชียงราย  ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง สิทธิคนพิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ตามหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ” ระดับจังหวัดเชียงราย  ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เป็นวิทยากรการอบรมตามโครงการ สร้างเจตคติและความคิดสร้างสรรค์ต่อคนพิการและการพัฒนาบุคลากรเรื่องการศึกษาพิเศษ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการ ปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนการจัดทำเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)

ห้องประชุมโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘

ห้องประชุมโรงแรมนิ่มซี่เส็ง

จังหวัดเชียงราย

๑๐

๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๑๑

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาพิเศษ”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๑๒

๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘

เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการ “สร้างเจตคติและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อคนพิการและการพัฒนาบุคลากร เรื่องการศึกษาพิเศษ”

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๑๓

๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘

เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการ “สร้างเจตคติและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อคนพิการและการพัฒนาบุคลากร เรื่องการศึกษาพิเศษ”

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๑๔

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เป็นวิทยากร การประชุมสร้างความเข้าใจคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยต้นสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ/การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๕

๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เป็นวิทยากรการอบรม หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” พ.ศ.๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมปลาบึก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑๖

๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบร่างแนวทางการพัฒนา การค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๑๗

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง สิทธิและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและมาตรฐานการศึกษางานเรียนร่วม/เรียนรวม

ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๑๘

๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เป็นวิทยากร ในการประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา โดต้นสังกัด สศศ.

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมบียอนด์สวีท  จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

๑๙

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เป็นวิทยากรการอบรมการดำเนินการจัดการพิเศษโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม/เรียนร่วม และโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๒๐

๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ “เรื่องการประกันคุณภาพภายใน” โดยต้นสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร

๒๑

๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของต้นสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร

๒๒

๒๗ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เป็นวิทยากร เรื่อง มาตรฐานการศึกษางานเรียนร่วม/เรียนรวม

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนครวิทยาคม อำเภอพาน

๒๓

๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

เป็นวิทยากรให้ความรู้ ตามโครงการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการและหน่วยบริการ ปีการศึกษา ๒๕๔๙

ห้องประชุมบริษัทเชียงรายสินธานี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๒๔

๒ กันยายน ๒๕๔๙

เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

Skip to content