ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผลงานระดับดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ผลงานดีเด่นสาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเภท สถานศึกษาระดับการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงราย : กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานระดับดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ผลงานดีเด่นสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท สถานศึกษาระดับการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงราย :กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติคุณบัตรรางวัล “ระดับเหรียญทอง อันดับ 1” การประกวดสื่อ นวัตกรรมภูมิปัญญาสู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ระดับกลุ่มครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8  ประจำปีงบประมาณ : กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 ประจำปีงบประมาณ

รางวัล —————————————-

Skip to content