ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โดย 1 ครูภคพร ธิจันทร์ 2 ครูจิดาภา สาริวงค์ 3 ครูสุรชัย พุทธรักษาจริยา

ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

“ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”    ตั้งอยู่เลขที่ 1309 ถนน สถานพยาบาล ตำบล เวียงอำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย ตึกกุมารเวชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงกิจกรรม และการจัดเรียนการสอนเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่เด็กเจ็บป่วยที่มารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เด็กเจ็บป่วยที่มารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยประเมินความสามารถพื้นฐาน จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Program: IEP) ร่วมกับครูประจำชั้นจากโรงเรียนเดิม และมีระบบเปลี่ยนผ่าน ส่งต่อ มีการวัดและประเมินผลตามศักยภาพของผู้เรียนตามจุดประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า และจัดทำรายงานการจัดการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน

จากการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังมารับบริการจำนวน 27 คน และเด็กเจ็บป่วยทั่วไปที่มารับบริการจำนวน 1,226 คน เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลมีพัฒนาการศักยภาพที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  มีการทำวิจัยในชั้นเรียน 3 เรื่องได้แก่

  1. เรื่อง การใช้สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “ใบลานคำพ้องเสียง”เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า การใช้สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “ใบลานคำพ้องเสียง” ที่มีผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล เนื่องจากเด็กมีพัฒนาการในการสะกดคำ และแปลความหมายในแต่ละบริบทของคำพ้องเสียงได้มากยิ่งขึ้น

2.เรื่อง การพัฒนาสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “จับคู่รูปภาพกับกะลา” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระดับเตรียมอนุบาล ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “จับคู่รูปภาพกับกะลา” ได้และนักเรียนสามารถสังเกตการณ์จับคู่รูปภาพกับกะลาได้ 30 คู่ ตามที่ครูผู้ศึกษากำหนดไว้ได้

  1. เรื่อง การพัฒนาสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “การนับเลขลูกมะค่าในกระด้ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพ เรื่อง การนับเลข คณิตศาสตร์ของเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาศูนย์การเรียน สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนสามารถนับเลขลูกมะค่าในกระด้งได้ จำนวน 30 ลูก ตามที่ครูผู้ศึกษากำหนดไว้ได้ เช่น สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น“การนับเลขลูกมะค่าในกระด้ง”จะช่วยพัฒนาศักยภาพ เรื่องการนับเลข คณิตศาสตร์ของเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Skip to content