ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

งานห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก
โรงเรียนบ้านดอน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย สังกัด สพป.ชร. เขต 1
โดย ครูน้องนิ่ม สูนกาย

ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนักเรียนในห้องเรียนทั้งหมด 3 คน แบ่งเป็นบุคคลออทิสติก เพศชาย จำนวน 3 คน และนักเรียนมาใช้บริการ จำนวน 1 คน เรียนร่วม จำนวน 1 คน

ในการจัดการเรียนการสอนมีการจัดเตรียมห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีมุมเรียนรวมหรือเรียนเป็นกลุ่ม และมุมเรียนเดี่ยวหรือสอนแบบตัวต่อตัวมีการจัดมุมเรียนรู้ต่างๆ เช่น มุมพักผ่อน มุมของเล่น มีการใช้รูปภาพประกอบการสื่อสารต่างๆ และได้ทำการแบ่งกลุ่มตามประเภทความพิการและจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยคำนึงถึงความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนร่วมกับชั้นเรียนปกติและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการรับรู้และการเคลื่อนไหว ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะทางสังคม ทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันและทักษะวิชาการ นอกจากนี้ยังได้จัดการเรียนการสอนเรื่องพื้นฐานอาชีพด้วย มีการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เช่น การให้แรงเสริม การสร้างเงื่อนไข เป็นต้น และมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของพัฒนาการและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา

จากผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ผู้เรียนทั้งหมดได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผ่านจุดประสงค์ที่กำหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีการทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการบวกเลขสองหลักโดยใช้ชุดการสอนการบวก สำหรับเด็กออทิสติกห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนบ้านดอน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า เด็กออทิสติกเมื่อได้ใช้ชุดการสอนการบวกแล้ว มีพัฒนาการทางทักษะการบวกเลขสองหลักในแนวตั้งแบบไม่มีทดที่เพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ระดับดี

ผลการดำเนินงานห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนบ้านดอน ปีการศึกษา 2559สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผู้เรียนจำนวน 4 คน มีความพร้อมทุกด้านและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ผู้เรียนจำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

งานห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก
โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย สังกัด สพป.ชร. เขต 3
โดย ครูเพ็ญผกา เปรี่ยววิญญา

“ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคลออทิสติก โรงเรียนบ้านเวียงพาน” เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก โดยมีสถานที่ ที่จัดเป็นห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบคคลออทิสติกอย่างเป็นสัดส่วนแยกต่างหาก แต่อยู่ในบริเวณหรืออยู่ในอาคารเดียวกันกับห้องเรียนของนักเรียนปกติในระดับอายุช่วงชั้นเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยภายในห้องเรียนคู่ขนานฯ จะมีการจัดองค์ประกอบให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนออทิสติก มีหลักสูตรคู่ขนานฯเฉพาะบุคคลออทิสติกที่บูรณาการการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการรับรู้และการเคลื่อนไหว ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะทางสังคม ทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และหลักสูตรของนักเรียนปกติในระดับอายุช่วงชั้นที่สอดคล้องกับศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยประเมินความสามารถพื้นฐาน วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) ทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) และมีระบบการเปลี่ยนผ่าน ส่งต่อ คือการทำงานร่วมกันระหว่างทีมครูผู้สอนบุคคลออทิสติกประจำห้องเรียนคู่ขนานฯกับครูผู้สอนนักเรียนปกติหรือครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่รับเอานักเรียนออทิสติกเข้าเรียนร่วมหรือเรียนรวมในบางกิจกรรมหรือในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลตามศักยภาพของนักเรียนเป็นระยะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
จากการดำเนินงานห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนบ้านเวียงพาน ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนออทิสติกในห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย ที่เป็นบุคคลออทิสติก จำนวน 5 คน มีพัฒนาการในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในโรงเรียนดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น“การสานไม้ไผ่” เพื่อพัฒนาสมาธิในการเรียนของนักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงพาน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า สามารถพัฒนาสมาธิในการเรียนของนักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ดังจะเห็นได้จากการที่เด็กชายกล้าทำกิจกรรมแต่ละครั้งที่ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นอยู่ในช่วง 1-5 นาที จากครั้งแรกที่ได้เพียง 3 นาที เพิ่มเป็น 20 นาที ในครั้งสุดท้าย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากครั้งแรก 17 นาที
ในปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนบ้านเวียงพาน มีจำนวนนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนทั้งหมด 12 คน แบ่งเป็นบุคคลออทิสติก จำนวน 10 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 2 คน โดยสามารถเรียนร่วมได้ จำนวน 3 คน

<<<< คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยาย

Skip to content