ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นผู้เรียนมีพัฒนาการ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
โดยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานประกันคุณภาพ

เอกลักษณ์

พัฒนาการดี มีคุณภาพชีวิต

อัตลักษณ์

องค์กรแห่งการเรียนรู้ งานประกันคุณภาพและการศึกษาเพื่อคนพิการ

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ผู้เรียนมีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนให้บริการเฉพาะครอบครัว
3. ผู้เรียนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่เหมาะสม
4. ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services)
5. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะจนสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ
7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย มีคุณภาพตามมาตรฐานประกันคุณภาพ
8. ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย มีบทบาทหน้าที่หลัก

1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
3.จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services)

5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา

6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด

7.จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด

8. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีบทบทหน้าที่อื่นๆ เช่น

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถไปเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามปกติ

2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน

3.จัดระบบส่งต่อและส่งเสริมสนับสนุนช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ

4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามความเหมาะสมจำเป็น

5.ประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถพัฒนา สนับสนุนและจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วม ทั้งของรัฐและเอกชน

Skip to content